Kapcsolat: +36.70.252.6866 | kapcsolat@konyvkapu.hu

Általános Szerződési Feltételek

 

Érvényes 2015. január 01.-től, visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

A Webáruház használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

 

  1. A Szolgáltató

A www. konyvkapu.hu online áruházat a Pro Webretail Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

 

Cégnév                                              Pro Webretail Kft.

Székhely                                            1118 Rimaszombati u. 17.

Levelezési cím                                     1095 Budapest, Gát u. 9-11.

Adószám                                            24204916-2-42

EU adószám                                        HU24204916

Bankszámla szám                                OTP Bank Nyrt., 11711065-20001773

Cégjegyzék szám                                 01-09-995498

Adatkezelési nyilvántartási szám             NAIH-79826/2014

Telefon                                              06 70 252 6866

E-mail                                                kapcsolat@konyvkapu.hu

 

  1. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a konyvkapu.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a konyvkapu.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére.

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően a „Pénztár” gomb megnyomásával a kosárban lévő termékek mennyisége változtatható. „Frissités” után a „Tovább” gomb lenyomásával szállítási, számlázási és fizetési mód választandó. A „Megrendelés” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot kér. A megrendelés beérkezéséről legkésőbb 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A konyvkapu.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Egyes termékek saját raktárunkban találhatók, a hosszabb szállítási határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

 

  1. Vásárlás menete

Keresés

A keresőmezőbe írja be a kiadvány nevét teljes formájában vagy csak részletében. A keresőfunkció a termék nevében egyaránt keres, valamint a leírásába is belelát. Így jelenhetnek meg találatként olyan termékek is az eredményként kapott listában, melyeknek a nevében nem, csak a leírásában szerepelnek a keresősorban megadott szavak. A találati listában első helyen természetesen a keresett cím jelenik meg. Egy adott kategória összes termékét is végigböngészheti a bal oldalon található kategóriarendszer segítségével. Egy termék több kategóriában is szerepelhet. Mivel több beszállító készletét is megtalálja kínálatunkban, előfordulhat, hogy egy adott termékből az adott példány(ok) eltérő áron szerepelnek a kínálatban. Egyéb termék keresése esetén gördítse le a terméknek megfelelő kategóriát.

Kosár

A kiválasztott tételeket a megvásárláshoz kosárba kell tenni. Ez nem kötelezi Önt vásárlásra, amennyiben meggondolta magát, a tétel megnevezése mellett található Kuka ikonra kattintva veheti ki a kosarából a tételt. A termékek mindaddig a kosarában maradnak, amíg meg nem vásárolja vagy vissza nem teszi őket. 


Több példány vásárlása

Amennyiben egy termékből több darabot szeretne vásárolni, a tétel kosárba tételét követően írja be a kívánt példányszámot, majd kattintson a „frissítés”-re.

Termékek kiválasztása

A weboldalon szabadon böngészhet, válogathat bejelentkezés előtt is. A rendszer megjegyzi, hogy mit rakott a kosarába, így amikor bejelentkezik/regisztrál onnan folytathatja a vásárlást, ahol éppen abbahagyta. Használja az oldal tetején lévő keresőt, az alatta lévő ikonsort, vagy kattintson a bal oldalon lévő „Menü” gombra. Külső keresőkből érkező találatok téves információkat tartalmazhatnak, melyekért felelősséget nem tudunk vállalni. Megrendeléséről rendszerünk automatikus visszaigazolást küld.

Az oldalon található termékinformációk tájékoztató jellegűek, melyek a vásárlás időpontját követően is változhatnak. Ez esetben tájékoztatást küldünk megrendelőink részére.

Vásárlás

A vásárlás regisztrációhoz/bejelentkezéshez kötött, hogy a számlázási- és szállítási információkat a megrendeléséhez tudjuk társítani. Tegye a kosarába megvásárolni kívánt tételeket. Amennyiben több terméket szeretne ugyanabból, annyiszor kattintson a kosár gombra, vagy a helyes darabszám megadása után a kosár tartalmát mindenképp frissítse. A kosárba került termékeket az oldal jobb felső részén található kosár ikon alatt találja. A vásárlás befejezéséhez kattintson a kosár ikonra, ellenőrizze a megrendelni kívánt termékeket (szükség esetén módosítsa és frissítse azokat). A vásárlás elküldéséhez be kell jelentkeznie. A pénztár gomb megnyomásával a kosar_fizetes oldalra érkezik. Töltse ki a hiányzó adatokat, válasszon szállítási és fizetési módok közül, majd kattintson a "Megrendelés" gombra.

Rendelés visszamondása

A rendelés a termékek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt termékek csomagolása hibás vagy sérült, illetve a termék fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli.

Előjegyzés

Az előjegyzés gomb azon termékeknél jelenik meg, melyek aktuálisan nincsenek raktáron. Az előjegyezhető termékeket a „Keresés” funkció segítségével ugyanúgy kilistázhatja, mint a készleten lévő, rendelhető termékeket. Az előjegyzés egy értesítőre történő feliratkozást jelent, melyet akkor küldünk ki, amikor az előjegyzett termék megrendelhetővé válik. Mivel az előjegyzés nem előrendelés, tehát nem rögzít rendelési szándékot, az előjegyzés leadásakor, illetve az értesítésben található termékinformáció tájékoztató jellegű (ár, kép, stb.) Amint az előjegyzett termékek elérhetőségi státusza megváltozik, e-mailben automata értesítőt küldünk ez előjegyző részére. Fontos! Az értesítés megküldése nem jelent automatikus megrendelést. Előjegyzett termékeknél a rendelkezésre álló készlet korlátozott lehet. Így ha igényt tart az előjegyzett termékekre, azokat haladéktalanul rendelje meg!

Kedvenc

Azokat a tételeket, melyek megtetszettek Önnek, esetleg később szeretné megvásárolni, a „Kedvenc” gomb megnyomásával külön listán gyűjtheti. A lista használata nem jelent vásárlási kötelezettséget.

Adatmódosítás

A rendelés leadása előtt Önnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. Kérjük, legyen körültekintő a jelszavával, ne adja ki másnak. Használjon kis- és nagybetűt, különleges karaktereket, számokat.

Megjegyzés rovat

A megjegyzés rovatot a rendelés lezárása és összeállítása előtt olvassák kollégáink. A válaszra igényt tartó kérését, kérdését intézze közvetlenül az ügyfélszolgálatunkhoz (kapcsolat@konyvkapu.hu), hogy arra mielőbb válaszolni tudjunk.

Kosár

A kiválasztott tételek kosárba tétele nem kötelezi Önt vásárlásra, amennyiben meggondolja magát, akkor a tétel megnevezése mellett található kis kuka ikonra kattintva veheti ki azt kosarából. A termékek mindaddig a kosarában maradnak, amíg elérhetőek, vagy Ön meg nem vásárolja, esetleg a kosárból ki nem teszi őket.

Kiszállítás késése

Sajnos olykor megeshet, hogy beszállítóink késlekedése miatt a rendelést nem tudjuk a vállalt határidőre teljesíteni. Ilyen esetben mindig igyekszünk a késésről és ha ismert, a szállítás új várható időpontjáról a lehető legkorábban tájékoztatni Önt. A rendelés két részletben történő szállításáról, átvételéről, illetve annak esetleges költségeiről érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál: kapcsolat@konyvkapu.hu

Megrendelések státuszai

Feldolgozás alatt

Csomagolás alatt

Úton

Átvehető

Teljesítve

Felfüggesztve

Sikertelen kiszállítás

Visszamondva 

Reklamáció 

Sztornózva  

Termékek státuszai

Raktáron

Átmenetileg nem kapható

Rendelhető

Előrendelhető

Elfogyott

Ügyfélszolgálat

Bármilyen kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, munkanapokon 8:00-17:00 óra között a 06 70 252 6866 telefonszámon, vagy a kapcsolat@konyvkapu.hu e-mail címen.

 

  1. Fizetés

Internetes bankkártyás fizetési mód választásakor a kártya adatok megadása az OTP Bank által biztosított internetes felületen megy végbe. Ezen fizetési mód alkalmazásakor a bankkártya adatok biztonságos továbbításáért (a fizetőfelület vevő oldala és a bank között) a bank felel.

Ön kiválasztja a kifizetendő árut, szolgáltatást webáruházunk felületén, összeállítja a vásárlói kosarát és kiválasztja a bankkártyás fizetési módot. Webáruházunk alkalmazása az OTP Bank fizetőfelületével áll kapcsolatban. Biztonságos csatornán azonosítja magát a bank felé és átküldi a tranzakció azonosítóját és összegét. Ezzel egy időben webáruházunk átirányítja a fizetőfelület banki oldalára. A banki oldal megjeleníti a webáruház nevét és a tranzakció összegét.

A bank felületén, biztonságos környezetben megadja a tranzakció kiegyenlítéséhez szükséges bankkártya adatokat. A bank végrehajtatja a fizetési tranzakciót, amelynek eredményét közli a webáruház felé. A fizetést követően visszairányítjuk webáruházunkba, ahol a tranzakció eredményéről visszaigazolást kap.

A sikeres tranzakciót követően (a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése után) a fizetési szolgáltató megkezdi a bankkártyához tartozó számla terhelését az áru ellenértékével.

A tranzakció sikertelennek minősül, amennyiben nem jut vissza a fizetőoldalról webáruházunk oldalára, továbbá ha a böngésző "Vissza" vagy "Frissítés" gombjára kattint, esetleg bezárja a böngésző ablakot, mielőtt visszakerülne a webáruházba. Ha a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Amennyiben a rendelés során fizetési módként a banki előreutalást választotta, kérjük, hogy a megrendelés teljes végösszegét (az esetleges szállítási díjjal együtt) az alábbi bankszámlánkra utalni szíveskedjen:

Pro Webretail Kft.

OTP Bank Nyrt.

11711065-20001773

Kérjük, hogy az átutalás Megjegyzés sorában tüntesse fel a megrendelés számát, amely a visszaigazoló e-mailben is megtalálható. Az összeg beérkezése után a választott módon juthat hozzá a megrendelt termékhez (személyes átvétel, kiszállítás, PickPackPont).

Amennyiben a bankkártyás fizetés, ill. előreutalás esetén a megrendelést nem tudjuk teljesíteni, a vételárat a lehető leghamarabb – legfeljebb 30 napon belül – automatikusan visszahelyezzük kártyájára.

Utánvétes fizetési mód megjelölése esetén a megrendelt termék(ek)et a velünk szerződött futárcég kézbesíti, az átvett termék(ek) árát a futárnak készpénzben kell kifizetni.

A megrendelését személyes átvétel esetén, ügyfélszolgálatunkon készpénzben is ki tudja fizetni.

 

  1. Szállítás

Rendelését személyesen díjmentesen átveheti ügyfélszolgálatunkon.

1095 Budapest, Gát u. 9-11.

Megrendelését az Önhöz legközelebb eső csomagátadási pontok bármelyikére is kérheti, melyet az értesítést követő legfeljebb 5 munkanapon belül vehet át a kiválasztott átvételi pontokon. Ennek költsége egységesen 990 Ft. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy átvevőhelyi csomagbontásra, valamint a rendelések központban történő összevárakoztatására nincs lehetőség, a rendelések egyenként kerülnek az átvevőhelyekre.

A megrendelés futárszolgálattal történő házhoz szállítása Magyarország területén 2-5 napot vesz igénybe. Ennek költsége egységesen 990 Ft.

Minden termék mellett feltüntetjük a szállítás várható idejét. A megadott átfutási idő személyes átvételre vonatkozik, egyéb átvételi mód esetén ez 2-5 nappal növekedhet. Mivel választékunk rendkívül széles és több forrásból származik, egyes tételek beszerzése tovább tarthat, ekkor az átvétel a leghosszabb szállítási határidőhöz igazodik. Amint rendelését átadjuk a futárnak, vagy az személyesen átvehetővé válik, erről Önt e-mailben értesítjük, valamint a honlapon a "Profilom" menüpontban a rendelés státusza "Átvehető"-re vált.

Megrendelését bármely Webox csomagautomatába kérheti 690 Ft-os áron. Csomagautomatába történő szállítás rendkívül kényelmes, hiszen így Ön döntheti el, hogy mikor és hol szeretné csomagját átvenni. A nap 24 órájában bármikor, legyen az hétvége vagy ünnepnap. Saját tároló nyitásához nincs másra szükség, csak a megrendelés után kapott egyedi QR vagy numerikus nyitókódodra, utánvétes fizetési mód választása esetén pedig bankkártyára.

Webox terminálok listája: (link)  https://webox.hu/hu/neked/keresd-meg-a-terminalod

 

  1. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A felhasználó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a kapcsolat@konyvkapu.hu címen, illetve a 06 70 252 6866-es telefonszámon (munkanapokon 8:00-17:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Pro Webretail Kft. általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

Jelen dokumentum szerzői jogi oltalom alatt áll, engedély nélküli felhasználása tilos!